Wegwerkzaamheden

A12 Den Haag - Utrecht
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Den Haag - Utrecht
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 hrb Oudenrijn - Lunetten
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A13 Rijswijk - Rotterdam
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


 
A15 Nijmegen - Gorinchem
16 okt 2019 05:00 - 17 okt 2019 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Nijmegen
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Gorinchem
17 okt 2019 08:00 - 17 okt 2019 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Breda
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Breda
16 okt 2019 08:00 - 17 okt 2019 12:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Breda
16 okt 2019 09:30 - 17 okt 2019 12:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A17 Dordrecht - Roosendaal
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


 
A17 Roosendaal - Dordrecht
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Gouda - Hoek van Holland
16 okt 2019 07:00 - 16 okt 2019 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Hoek van Holland - Gouda
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 12:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Hoek van Holland - Gouda
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 12:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A20 Hoek van Holland - Gouda
16 okt 2019 09:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A22 Beverwijk - Velsen
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Almere - Utrecht
16 okt 2019 11:30 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan geleiderail.
Lees meer...


A27 Almere - Breda
17 okt 2019 12:30 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan geleiderail.
Lees meer...


A27 Breda - Gorinchem
17 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 10:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A27 Breda - Gorinchem
17 okt 2019 07:30 - 17 okt 2019 10:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A27 Breda - Gorinchem
17 okt 2019 08:00 - 17 okt 2019 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A27 Almere - Breda
17 okt 2019 08:30 - 17 okt 2019 11:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A28 Assen - Hoogeveen
16 okt 2019 05:30 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A28 Assen - Hoogeveen
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A29 Bergen op Zoom - Rotterdam
16 okt 2019 09:00 - 17 okt 2019 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A31 Afsluitdijk - Drachten
16 okt 2019 05:55 - 16 okt 2019 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A31 Drachten - Afsluitdijk
16 okt 2019 05:55 - 16 okt 2019 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A35 Enschede - Almelo
16 okt 2019 09:59 - 17 okt 2019 12:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Werkzaamheden in de berm.
Lees meer...


A37 Meppen (D) - Hoogeveen
16 okt 2019 08:30 - 16 okt 2019 02:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A44 Den Haag - Amsterdam
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A50 Arnhem - Emmeloord
16 okt 2019 06:30 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A58 Vlissingen - Bergen op Zoom
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A58 Bergen op Zoom - Vlissingen
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A58 Vlissingen - Bergen op Zoom
16 okt 2019 08:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A58 Bergen op Zoom - Vlissingen
16 okt 2019 08:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A58 Breda - Bergen op Zoom
16 okt 2019 09:59 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


A58 Bergen op Zoom - Breda
17 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 10:01
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A58 Bergen op Zoom - Breda
17 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 10:01
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Oss - Zonzeel
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Oss - Zonzeel
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Oss - Zonzeel
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Oss - Zonzeel
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Oss - Zonzeel
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Oss - Zonzeel
16 okt 2019 07:05 - 17 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Eindhoven - Maastricht-Noord
16 okt 2019 06:30 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A65 's-Hertogenbosch - Tilburg
17 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 10:01
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


A2 Maastricht-Zuid - Luik
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Eindhoven
16 okt 2019 07:30 - 17 okt 2019 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
16 okt 2019 07:45 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
16 okt 2019 08:45 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


N35 Zwolle - Almelo
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N35 Almelo - Zwolle
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N35 Zwolle - Almelo
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N35 Almelo - Zwolle
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Amsterdam
16 okt 2019 09:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


N59 Hellegatsplein - Zierikzee
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N59 Hellegatsplein - Zierikzee
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N59 Hellegatsplein - Zierikzee
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N61 Terneuzen - Schoondijke
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N61 Terneuzen - Schoondijke
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N61 Schoondijke - Terneuzen
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N61 Schoondijke - Terneuzen
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N200 Amsterdam - Halfweg
17 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 07:15
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


N200 Halfweg - Amsterdam
17 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 07:15
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


N200 Halfweg - Amsterdam
17 okt 2019 09:00 - 17 okt 2019 09:15
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


N200 Amsterdam - Halfweg
17 okt 2019 09:00 - 17 okt 2019 09:15
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A1 Hengelo - Apeldoorn
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Apeldoorn - Amersfoort
16 okt 2019 06:00 - 17 okt 2019 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Dinteloord - Antwerpen
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Amsterdam - Amersfoort
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan portaal.
Lees meer...


A1 Amsterdam - Amersfoort
16 okt 2019 08:30 - 17 okt 2019 12:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan geleiderail.
Lees meer...


A7 Hoorn - Zaanstad
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zurich - Den Oever
17 okt 2019 05:30 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zaanstad - Bremen
17 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Bremen - Westerbroek
17 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 02:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A9 Den Helder - Diemen
16 okt 2019 07:00 - 17 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A12 Utrecht - Den Haag
17 okt 2019 08:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A13 Rotterdam - Rijswijk
17 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Europoort - Ridderkerk
17 okt 2019 12:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Nijmegen - Gorinchem
17 okt 2019 06:30 - 18 okt 2019 02:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Nijmegen
17 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


A15 Europoort - Ridderkerk
17 okt 2019 09:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A16 Antwerpen - Rotterdam
17 okt 2019 09:00 - 18 okt 2019 12:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Antwerpen
17 okt 2019 09:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Breda
17 okt 2019 09:59 - 18 okt 2019 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan straatverlichting.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Breda
17 okt 2019 10:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A16 Rotterdam - Breda
17 okt 2019 11:00 - 18 okt 2019 02:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A22 Beverwijk - Velsen
17 okt 2019 06:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A27 Almere - Breda
15 okt 2019 08:52 - 16 okt 2019 01:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A28 Hoogeveen - Zwolle
17 okt 2019 06:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A44 Wassenaar - Amsterdam
17 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A58 Breda - Tilburg
17 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A58 Breda - Tilburg
17 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A58 Breda - Tilburg
17 okt 2019 07:05 - 18 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A58 Bergen op Zoom - Breda
17 okt 2019 11:00 - 18 okt 2019 02:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 hrb Maarssen - Oudenrijn
15 okt 2019 07:01 - 16 okt 2019 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Zonzeel - Oss
17 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Zonzeel - Oss
17 okt 2019 07:05 - 18 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Zonzeel - Oss
17 okt 2019 09:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A65 Tilburg - Oisterwijk
17 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A65 Tilburg - Oisterwijk
17 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A65 Tilburg - 's-Hertogenbosch
17 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A65 Tilburg - Oisterwijk
17 okt 2019 07:05 - 18 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A65 Tilburg - 's-Hertogenbosch
17 okt 2019 07:10 - 18 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A67 Eindhoven - Venlo
17 okt 2019 08:30 - 18 okt 2019 02:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


N2 Batadorp - Leenderheide
17 okt 2019 09:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N48 Hoogeveen - Ommen
17 okt 2019 06:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A2 Eindhoven - Maastricht-Noord
17 okt 2019 06:30 - 18 okt 2019 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


N59 Hellegatsplein - Zierikzee
17 okt 2019 06:00 - 18 okt 2019 04:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N59 Hellegatsplein - Zierikzee
17 okt 2019 06:00 - 18 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N59 Hellegatsplein - Zierikzee
17 okt 2019 06:00 - 18 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N59 Hellegatsplein - Zierikzee
17 okt 2019 06:00 - 18 okt 2019 04:00
+/- 5 min. tot 5 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
17 okt 2019 08:45 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A2 hrb Oudenrijn - Maarssen
17 okt 2019 09:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A2 Eindhoven - Maastricht-Noord
17 okt 2019 09:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
16 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
17 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Westerbroek - Bremen
15 okt 2019 04:08 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Hoorn - Den Oever
17 okt 2019 06:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A1 Hengelo - Apeldoorn
17 okt 2019 06:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Apeldoorn - Amersfoort
17 okt 2019 06:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A9 Alkmaar - Amstelveen
17 okt 2019 09:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A9 Amstelveen - Alkmaar
17 okt 2019 09:00 - 18 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


N31 Harlingen - Afsluitdijk
14 okt 2019 04:00 - 17 okt 2019 01:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N31 Harlingen - Afsluitdijk
13 okt 2019 05:00 - 17 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N344 Voorthuizen - Apeldoorn
7 okt 2019 10:00 - 27 okt 2019 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Den Haag - Utrecht
26 sep 2019 07:00 - 8 nov 2019 04:00
+/- 30 min. meer dan 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 hrb Oudenrijn - Lunetten
26 sep 2019 07:00 - 8 nov 2019 04:00
+/- 30 min. meer dan 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A13 Rotterdam - Rijswijk
18 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 09:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


A2 hrb Oudenrijn - Maarssen
26 sep 2019 07:00 - 8 nov 2019 04:00
+/- 30 min. meer dan 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 hrb Maarssen - Oudenrijn
26 sep 2019 07:00 - 8 nov 2019 04:00
+/- 30 min. meer dan 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Eindhoven - 's-Hertogenbosch
18 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 11:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
18 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 09:59
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Westerbroek - Bremen
18 okt 2019 07:00 - 18 okt 2019 01:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Amsterdam - Amersfoort
18 okt 2019 06:00 - 19 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Den Haag
18 okt 2019 07:00 - 19 okt 2019 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Den Haag
18 okt 2019 08:00 - 19 okt 2019 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Utrecht - Den Haag
18 okt 2019 08:00 - 19 okt 2019 11:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Apeldoorn - Amersfoort
18 okt 2019 08:00 - 19 okt 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Nijmegen - Gorinchem
18 okt 2019 05:30 - 19 okt 2019 07:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Ridderkerk
18 okt 2019 07:00 - 19 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A15 Gorinchem - Ridderkerk
18 okt 2019 07:00 - 19 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan tunnel.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Europoort
18 okt 2019 07:00 - 19 okt 2019 12:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Ridderkerk - Europoort
18 okt 2019 09:00 - 19 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A22 Beverwijk - Velsen
18 okt 2019 09:00 - 19 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A29 Rotterdam - Bergen op Zoom
18 okt 2019 08:00 - 19 okt 2019 12:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


A29 Rotterdam - Bergen op Zoom
18 okt 2019 09:59 - 19 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


A50 Zwolle - Apeldoorn
18 okt 2019 09:59 - 19 okt 2019 05:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan geleiderail.
Lees meer...


A58 Breda - Bergen op Zoom
18 okt 2019 09:30 - 19 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Snoei- en zaagwerkzaamheden.
Lees meer...


A59 Noordhoek - Hellegatsplein
18 okt 2019 08:00 - 19 okt 2019 12:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Aanleg werkzaamheden. Werkzaamheden aan wegkantapparatuur.
Lees meer...


A76 Keulen - Brussel
18 okt 2019 06:00 - 19 okt 2019 08:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A76 Aken - Geleen
18 okt 2019 06:00 - 19 okt 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A76 Aken - Geleen
18 okt 2019 06:00 - 19 okt 2019 08:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A76 Keulen - Brussel
18 okt 2019 06:00 - 19 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A79 Maastricht - Heerlen
18 okt 2019 07:00 - 19 okt 2019 08:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A208 Haarlem - Velsen
18 okt 2019 09:00 - 19 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


N7 Groningen - Westerbroek
18 okt 2019 08:00 - 19 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan de weg.
Lees meer...


A2 Maastricht - Luik
18 okt 2019 06:30 - 19 okt 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A2 Eindhoven - Maastricht-Noord
18 okt 2019 07:00 - 19 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
18 okt 2019 11:00 - 19 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Zaanstad - Bremen
18 okt 2019 05:00 - 19 okt 2019 07:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Heerenveen - Groningen
18 okt 2019 06:00 - 19 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A7 Den Oever - Hoorn
18 okt 2019 08:00 - 19 okt 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A7 Heerenveen - Groningen
18 okt 2019 09:00 - 19 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Schoonmaken van de weg.
Lees meer...


A9 Alkmaar - Amstelveen
18 okt 2019 07:30 - 19 okt 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A13 Rotterdam - Rijswijk
19 okt 2019 12:00 - 19 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan meetapparatuur.
Lees meer...


A1 Hengelo - Apeldoorn
19 okt 2019 06:00 - 19 okt 2019 11:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A9 Alkmaar - Amstelveen
19 okt 2019 06:00 - 19 okt 2019 07:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A15 Nijmegen - Rotterdam Maasvlakte
18 okt 2019 08:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Hengelo - Apeldoorn
19 okt 2019 08:00 - 20 okt 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Hengelo - Apeldoorn
19 okt 2019 08:00 - 20 okt 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A1 Hengelo - Apeldoorn
19 okt 2019 11:00 - 20 okt 2019 04:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A44 Amsterdam - Den Haag
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
27 sep 2019 02:30 - 31 okt 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden aan de weg.
Lees meer...


A59 Zonzeel - Oss
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N9 Den Helder - Alkmaar
19 okt 2019 09:00 - 20 okt 2019 06:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


N14 Leidschendam - Den Haag
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N14 Den Haag - Leidschendam
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N44 Den Haag - Wassenaar
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N839 Bemmel - Gendt
18 okt 2019 08:00 - 21 okt 2019 03:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.


A2 hrb Sint Michielsgestel - Knooppunt Empel
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. meer dan 30 minuten
Grootschalige asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Eindhoven - 's-Hertogenbosch
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 hrb Sint Michielsgestel - Knooppunt Empel
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 Eindhoven - 's-Hertogenbosch
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A2 's-Hertogenbosch - Utrecht
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. meer dan 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A4 Amsterdam - Den Haag
18 okt 2019 07:00 - 21 okt 2019 03:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A9 Alkmaar - Amstelveen
19 okt 2019 07:30 - 20 okt 2019 07:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A35 Almelo - Enschede
26 aug 2019 06:00 - 13 dec 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A35 Enschede - Almelo
26 aug 2019 06:00 - 13 dec 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Grootschalige wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A76 Geleen - Brussel
20 okt 2019 05:00 - 20 okt 2019 09:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


N57 Ouddorp - Middelburg
7 okt 2019 03:55 - 1 nov 2019 07:00
geen hinder
Asfalteringswerkzaamheden.
Lees meer...


A9 Alkmaar - Amstelveen
20 okt 2019 07:00 - 20 okt 2019 07:30
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A9 Alkmaar - Amstelveen
20 okt 2019 07:30 - 21 okt 2019 03:00
+/- 10 min. 5 tot 10 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


A12 Den Haag - Utrecht
25 sep 2019 06:00 - 31 okt 2019 04:00
+/- 30 min. 10 tot 30 minuten
Wegwerkzaamheden.
Lees meer...


Laatste update van gegevens wegwerkzaamheden: 16 oktober 12:00
Deel filepret.nl
Deel Filepret via Whatsapp